کلاس آموزش آلمانی

a.m.brinkmann@me.com
گروهای زبان باید به صورت دوام دار اشتراک کنند و حتما آمدن خود به کلاس را تایید کنند و تعهد داشته
باشند که حاضر باشند در کلاسها