ضایعات امروز فردا طلا خواهد شد !

مقدار بیشماری مواد و لوازم در زندگی صنعتی غربی دور ریخته میشود . و در میان آنها وسایلی
هستند که با یک تعمیر کوچک دوباره قابل استفاده خواهند شد . در مقابل این حرکت جنبش های
زیادی جریان دارد مثل ReparaturInitiativen 2 oder Repair-Cafés 1
( ۱ – نوآوری در تعمیرات و ۲ – کافه تعمیر (
در مرکز همبستگی لوبک Willy-Brandt-Allee 11 ما مکانی را به نام ” کافه تعمیرات ” به راه
انداخته ایم , همچنان خوشحال میشویم که کسانی که هنر یا فن تعمیرات دارند , به ما بپیوندند و ما
را یاری کنند .
هدف ما از این کارگاه تعمیراتی این است :
علاقه ها و مهارت ها و افکار را با هم یکجا کنیم تا یک وسیله از کار افتاده را دوباره زنده کنیم .
همزمان مهارتهای تکنیکی خودمان را افزایش دهیم .
یاد بگیریم چطور ارزش یک وسیله را تخمین بزنیم همینطور هزینه کار بر روی ان را بفهمیم و آنرا
پیشبینی کنیم
همیشه این فکر که اولین راه خریدن یک وسیله نو است درست نیست , وسیله ها را میشود تعمیر کرد ,
خریدن جنس جدید آخرین راه است .
تلاش کنیم تا همه مردم و به طور خاص پناهندگان را به خودمان جذب کنیم و مرتبط کنیم .
میخواهی با ما همکاری کنی ؟ چیزی را تعمیر کنی یا حتی به عنوان مهمان پیش ما بیایی . هروقت
دوست داشتی بیای قدمت روی چشم . به ما ایمیل بفرست : reparatur@solizentrum.de
قرار ملاقات بعدی ما برای برنامه ریزی تاریخ ۴ ماه مارس روز جمعه ساعت ۵ عصر هست .یا
روز جمعه ۱ ماه آپریل )یا ۱۵ آپریل ( در مرکز همبستگی شهر لوبک.
دوستان شما در تیم تعمیرات
[ 1 ] initiativen.de-https://www.reparatur
[ 2 ] http://repaircafe.org/de