ملاقات بین الملی با خانم ها

Internationaler Frauentreff

ملاقات بین الملی با خانم ها

ما شما را از تی دل دعوت میکنیم

 

چی؟

ما خوش داریم تا با شما وقت خوش بگزرانیم. تا با هم قصه، چای خوری، اشپزی، و خنده کنیم و یک دیگری خود را در یکٔ ماحول متمىٔن بشناسیم

چی وقت؟

جمع ها از ساعت ۲:۰۰بعد از ظهر تا ساعت ۶:۰۰ بعد از ظهر