برگزاری مراسم ها در مرکز همبستگی

خانه شریکی – زندگی با یکدیگر – پناهندگان و ساکنان قدیمی یکجا

Interkulturelle WG: Zusammen leben – Geflüchtete und Einheimische

برای کسانی از مردم آلمان و پناهندگان که زندگی مشترک برایشان جالب است ما چشم اندازی به این حالت چند فرهنگی از زندگی نشان خواهیم داد .

از ماه می سال ۲۰۱۴ دانشگاه لوبک و طرح AStA در حال اجرای برنامه خانه های شریکی و چند فرهنگی برای آلمانی های قدیمی و پناهندگان است و میتواند تجربه های ارزشمند خود را در این دو سال با ما شریک بسازد .

یک شب فرهنگی برای تبادل نظر و آشنایی بیشتر

به زبانهای آلمانی, فارسی ,عربی و انگلیسی

تمام این مراسمات در مرکز همبستگی لوبک اجرا خواهد شد

سه شنبه ۳۱ ماه می ساعت ۱۹

Willy-Brandt-Allee 11, 23554 Lübeck