فضای زندگی برای همه !

13627222_1653072348351122_3819228205302751908_nزمانیکه مهاجرین اجازه بدست آوردن برای زندگی در تاسیسات جممی و یاهم مکان های ورزشی این ها با مشکلات مرموز برای پیدا کردن منازل روبرو گردیدن. و بنابر وضعیت دادو ستد مسکن مشکلات جدی را بروی مهاجرین به وجود آورده است
وضعیت که باعث تولانی شده روند گردیده بنابر بی توجهی مسعولین بخش مسکن، بلند بودن کرایه ای پروژه های قراردادی وبی میل بودن صاحبان مسکن برای به کرایه دادن مسکن شان برای افراد غیر جرمن .
میخواهیم نکات آتی را به بحث گیریم .
چه امکاناتی را لوبیک برای کمک مهاجرین جهت دریافت و اخذ مسکن پیشنهاد می نماید. چگونه فضای زندگی برای همه فراهم آورده خواهد شد
زبان های بحث جرمنی، فارسی و عربی