نازی ها کی ها هستند و چگونه میتوانیم که از خود دفا نمایم .

13603742_1653087041682986_1852654853519693229_oنازی ها خطرناک اند همه میدانند که آنها از مردمانی که با زبان مختلف و ایده مختلف و ظاهرآ مختلف هستند نفرت دارند ولی نازی ها از کجا آمده اند چگونه با تاریخ جرمنی مرتبط گردیده اند چگونه سازمان های Right wings وجود دارد. چگونه میتوانم یک نازی را مشخص نمود . چگونه میتوانم که از خود محافظت نمایم چگونه میتوانیم که از خود دفا نموده و مبارزه کرد . وضعیت در لوبیک چگونه میباشد در صورت نقض و تهدید از کجا میتوانم طلب کمک نمایم .
این بحث سازماندهی گردیده است توسط سازمان هماهنگی ضد فاشیسم لوبیک .:و Zebra.e.v و IL lubeck
زبان های که بحث صورت میگیرد جرمنی ، فارسی و عربی میباشد