تلاش برای جلوگیری از دیپورت به افغانستان

تلاش برای جلوگیری از دیپورت به افغانستان
راهپیمایی و مظاهره برای اعتراض به دیپورت شدن مهاجران به افغانستان
در تاریخ X ساعت 17:00 در محل Marktplatz شهر لوبک
از آغاز روند اخراج افغانهای مهاجر تا هم اکنون بیشتر از 117 نفر دیپورت شده اند.
این قانون برای مدت کوتاه توقف داده شده بود اما اکنون دوباره فعال خواهد شد و ما برای اعتراض به آن در تاریخ X ساعت 17
و در محل Marktplatz جمع خواهیم شد.