Month: February 2016

ملاقات بین الملی با خانم ها

ملاقات بین الملی با خانم ها ما شما را از تی دل دعوت میکنیم   چی؟ ما خوش داریم تا با شما وقت خوش بگزرانیم. تا با هم قصه، چای خوری، اشپزی، و خنده کنیم و یک دیگری خود را در یکٔ ماحول متمىٔن بشناسیم چی وقت؟ جمع ها از

Continue reading

مرکز همبستگی ، خانه ای برای همه

از روز ۹ ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵ روند کمک به پناهندگانی که قصد عبوراز شهر لوبک به مقصد کشورهای اسکاندیناوی را داشتند آغاز شد .در مدت زمان کمی ما موفق به ایجاد یک مرکز همبستگی ، آشنایی و همکاری های داوطلبانه شدیم . توانستیم بیشتر از ۱۴۰۰۰ پناهجو را کمک

Continue reading