Month: September 2016

soli-vorher-nachher

‫که‬ ‫مکانی‬ ‫‪.‬‬ ‫هست‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫چیزی‬ ‫این‬ ‫همبستگی‬ ‫مرکز‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫زیادی‬ ‫دستهای‬
‫سازماندهی‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میکنند‬ ‫گفتگو‬ ‫‪,‬‬ ‫میکنند‬ ‫مالقات‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬ ‫شهر‬ ‫ساکنان‬ ‫و‬ ‫پناهندگان‬
‫میکند‬ ‫پیدا‬ ‫واقعی‬ ‫معنای‬ ‫همبستگی‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫‪.‬‬ ‫میخورند‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫میگیرند‬ ‫جشن‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫‪,‬‬ ‫میکنند‬
‫ما‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بیایید‬ ‫همگی‬ ‫‪.‬‬ ‫پناهندگان‬ ‫حقوق‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫حرکتهای‬ ‫‪,‬‬ ‫میشود‬ ‫تجربه‬ ‫فرهنگی‬ ‫چند‬ ‫و‬
‫خوشمزه‬ ‫های‬ ‫غذا‬ ‫و‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بچه‬ ‫برای‬ ‫شاد‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫زنده‬ ‫موزیک‬ ‫ما‬ ‫‪,‬‬ ‫بگیرید‬ ‫جشن‬
‫از‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫متفاوت‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫فضایی‬ ‫همبستگی‬ ‫مرکز‬ ‫‪,‬‬ ‫کردیم‬ ‫آماده‬
‫‪.‬‬ ‫ورزید‬ ‫خواهند‬ ‫عشق‬ ‫چطور‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫جنسیتشان‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ظاهری‬ ‫چطور‬ ‫‪,‬‬ ‫اند‬ ‫آمده‬ ‫کجا‬
‫از‬ ‫ترس‬ ‫‪,‬‬ ‫گرایی‬ ‫همجنس‬ ‫از‬ ‫ترس‬ ‫‪,‬‬ ‫گرایی‬ ‫جنسیت‬ ‫به‬ ‫عالقه‬ ‫هیچ‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫این‬
‫بیاید‬ ‫‪.‬‬ ‫داد‬ ‫نخواهیم‬ ‫اجازه‬ ‫اینرا‬ ‫و‬ ‫نداریم‬ ‫ستیزی‬ ‫یهودی‬ ‫و‬ ‫پرستی‬ ‫نژاد‬ ‫‪,‬‬ ‫جنسی‬ ‫دگرباشان‬
‫‪.‬‬ ‫باشیم‬ ‫خوش‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫دوستانه‬ ‫فضایی‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫همه‬ ‫تا‬ ‫بیاورید‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دوستانتان‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫با‬

 

 

Samstag 24. September 14 Uhr