May 2016 archive

برگزاری مراسم ها در مرکز همبستگی

خانه شریکی – زندگی با یکدیگر – پناهندگان و ساکنان قدیمی یکجا Interkulturelle WG: Zusammen leben – Geflüchtete und Einheimische برای کسانی از مردم آلمان و پناهندگان که زندگی مشترک برایشان جالب است ما چشم اندازی به این حالت چند فرهنگی از زندگی نشان خواهیم داد . از ماه می سال ۲۰۱۴ دانشگاه لوبک و …

Continue reading »