November 2016 archive

Stop Deportation to Afghanistan – Farsi

تظاهرات مان علیه تفاهم نامه میان دولت افغانستان و اتحادیه اروپا بوده که در اواخر ماه اکتوبر سال جاری به امضا رسید .که این تفاهم نامه منجر به باز گشت پناهندگان رد شده میگردد، باید گفت . تنها در کشور جرمنی دهزار پناهنده در تهدید اخراج از این کشورقرار دارند. با وجود وضعیت ناگوار و …

Continue reading »