July 2016 archive

نازی ها کی ها هستند و چگونه میتوانیم که از خود دفا نمایم .

نازی ها خطرناک اند همه میدانند که آنها از مردمانی که با زبان مختلف و ایده مختلف و ظاهرآ مختلف هستند نفرت دارند ولی نازی ها از کجا آمده اند چگونه با تاریخ جرمنی مرتبط گردیده اند چگونه سازمان های Right wings وجود دارد. چگونه میتوانم یک نازی را مشخص نمود . چگونه میتوانم که …

Continue reading »

فضای زندگی برای همه !

زمانیکه مهاجرین اجازه بدست آوردن برای زندگی در تاسیسات جممی و یاهم مکان های ورزشی این ها با مشکلات مرموز برای پیدا کردن منازل روبرو گردیدن. و بنابر وضعیت دادو ستد مسکن مشکلات جدی را بروی مهاجرین به وجود آورده است وضعیت که باعث تولانی شده روند گردیده بنابر بی توجهی مسعولین بخش مسکن، بلند …

Continue reading »