Month: July 2016

نازی ها کی ها هستند و چگونه میتوانیم که از خود دفا نمایم .

13603742_1653087041682986_1852654853519693229_oنازی ها خطرناک اند همه میدانند که آنها از مردمانی که با زبان مختلف و ایده مختلف و ظاهرآ مختلف هستند نفرت دارند ولی نازی ها از کجا آمده اند چگونه با تاریخ جرمنی مرتبط گردیده اند چگونه سازمان های Right wings وجود دارد. چگونه میتوانم یک نازی را مشخص نمود . چگونه میتوانم که از خود محافظت نمایم چگونه میتوانیم که از خود دفا نموده و مبارزه کرد . وضعیت در لوبیک چگونه میباشد در صورت نقض و تهدید از کجا میتوانم طلب کمک نمایم .
این بحث سازماندهی گردیده است توسط سازمان هماهنگی ضد فاشیسم لوبیک .:و Zebra.e.v و IL lubeck
زبان های که بحث صورت میگیرد جرمنی ، فارسی و عربی میباشد

فضای زندگی برای همه !

13627222_1653072348351122_3819228205302751908_nزمانیکه مهاجرین اجازه بدست آوردن برای زندگی در تاسیسات جممی و یاهم مکان های ورزشی این ها با مشکلات مرموز برای پیدا کردن منازل روبرو گردیدن. و بنابر وضعیت دادو ستد مسکن مشکلات جدی را بروی مهاجرین به وجود آورده است
وضعیت که باعث تولانی شده روند گردیده بنابر بی توجهی مسعولین بخش مسکن، بلند بودن کرایه ای پروژه های قراردادی وبی میل بودن صاحبان مسکن برای به کرایه دادن مسکن شان برای افراد غیر جرمن .
میخواهیم نکات آتی را به بحث گیریم .
چه امکاناتی را لوبیک برای کمک مهاجرین جهت دریافت و اخذ مسکن پیشنهاد می نماید. چگونه فضای زندگی برای همه فراهم آورده خواهد شد
زبان های بحث جرمنی، فارسی و عربی